ORGACOM ORGACOM ORGACOM ORGACOM ORGACOM
 
Juridische mededelingen

Toepasbaarheid
Alle onderstaande mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden. Met de naam 'Orgacom' worden zowel de 'Stichting Orgacom' alsmede de twee eenmanszaken 'Orgacom Asselbergs' en 'Orgacom Tieleman' aangeduid.

Informatie en aansprakelijkheid
De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel Orgacom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden verleend of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Orgacom is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Orgacom is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten, inclusief á maar niet beperkt tot á schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Gerelateerde internetsites
Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van Orgacom. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Orgacom. Orgacom is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Gebruik van informatie en gegevens
Het is gebruikers toegestaan de informatie en gegevens van deze internetsite met bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiëren, uit te printen of op te slaan. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van Orgacom te gebruiken voor doeleinden waarvoor het ongepast is, of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin men doet voorkomen dat het door Orgacom is geautoriseerd.

De copyrights van al het fotomateriaal op de website komen toe aan de fotografen. Toestemming voor elk gebruik van fotomateriaal op de site kan worden verkregen via Orgacom.

Elk ander gebruik van deze website zoals commercieel gebruik, reproductie van multimedia-informatie (geluid, beelden, software) op deze site of het gebruiken van (een deel van) deze website van Orgacom op een andere website, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Orgacom.

Indien u vragen heeft over deze verklaring ten aanzien van het gebruik van de informatie en de gegevens op deze website, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@orgacom.nl.

Deze tekst van de juridische mededelingen is opgesteld in het Nederlands en het Engels. De Nederlandse tekst is bindend.

Privacy verklaring
Met het doel een grotere transparantie en inzicht te vergroten ten aanzien van het werk in en van Orgacom, geeft deze website op een gebruiksvriendelijke en effectieve wijze toegang tot informatie en gegevens.

Orgacom gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van bezoekers van deze website.

Op sommige plaatsen biedt deze website informatie en communicatiediensten aan voor een beter contact met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en publieke instellingen. Door het mogelijk maken van deze diensten wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van, en begrip tussen, kunst en organisaties.

Indien u per e-mail reageert, zal uw informatie, geheel of gedeeltelijk, alleen worden gebruikt voor een bepaald doel (informatie service of interactieve communicatie service). De informatie zal niet worden hergebruikt voor een onverenigbaar doel. Indien de persoon van Orgacom die de inkomende e-mail beheert, uw vraag niet kan beantwoorden, zal Orgacom uw bericht doorzenden. U ontvangt dan per e-mail bericht welke persoon, dienst of organisatie uw vraag zal beantwoorden.

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de privacy verklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@orgacom.nl.